Ζωή με Καρκίνο
Πρακτικές πληροφορίες
Προγράμματα οφελών
Επιδόματα & ασθενείς με CA

Επιδόματα & ασθενείς με καρκίνο

Eπίδομα ασθενείας
 
Το επίδομα ασθενείας δικαιούνται όλοι οι άμεσα ασφαλισμένοι που εργάζονται και έχουν πραγματοποιήσει κάποιο χρονικό διάστημα εργασίας ανάλογα με το ταμείο τους και εφόσον έχει διαπιστωθεί προσωρινή ανικανότητα για εργασία από Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα.
 
 
Επίδομα βαριάς αναπηρίας
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το επίδομα αυτό δίδεται από τα Τμήματα Πρόνοιας των Δήμων, σε όσα άτομα, ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα έχουν διαγνωστεί με αναπηρία τουλάχιστον 67% και άνω από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.). Το επίδομα αυτό χορηγείται ανά δίμηνο το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί από την Επιτροπή.

Με το πέρας του συγκεκριμένου διαστήματος θα πρέπει να ξαναπεράσουν από τα ΚΕ.Π.Α. για να ανανεώσουν το ποσοστό αναπηρίας και να διεκδικήσουν και πάλι το επίδομα.  
 
Προϋποθέσεις

 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς με ελληνική ταυτότητα.
 • Να είναι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι και να μη παίρνουν οικονομική βοήθεια για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Εξαιρούνται οι έμμεσα ασφαλισμένοι σύζυγοι που λόγω θανάτου του συζύγου τους εισπράττουν τη σύνταξή του/της οπότε θεωρούνται άμεσα ασφαλισμένοι.
 • Να είναι έμμεσα ασφαλισμένα παιδιά (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
 • Τα παιδιά που παίρνουν σύνταξη λόγω του θανάτου του προστάτη γονέα, να λαμβάνουν ποσό μικρότερο ή ίσο του επιδόματος βαριάς αναπηρίας.
 • Να είναι άμεσα ασφαλισμένοι που δεν έχουν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ταμείο τους. Εξαιρούνται αυτοί που λόγω οφειλών στα ταμεία τους δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη.
 • Να είναι ανασφάλιστοι και να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από την Πρόνοια (βιβλιάριο απορίας).
 • Να λαμβάνουν τη σύνταξη των ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΓΑ.
 
Επίδομα συνοδού
 
Αν είστε άμεσα ασφαλισμένος/η δικαιούστε το επίδομα συνοδού ή συμπαράστασης από το ασφαλιστικό σας ταμείο. Το επίδομα καταβάλλεται στους συνταξιούχους αναπηρίας που βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου. Με το συγκεκριμένο επίδομα το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται κατά 50% και για όσο χρόνο κρίνουν τα ΚΕ.Π.Α. 
 

Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας ή εξωϊδρυματικό 
 
Το εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας καταβάλλεται στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους ή συνταξιούχους έπειτα από γνωμάτευση από τα ΚΕ.Π.Α. (ποσοστό αναπηρίας). Σε περίπτωση που ο συνταξιούχος λαμβάνει επίδομα απολύτου αναπηρίας /συνοδού/ συμπαράστασης και το ποσό είναι μικρότερο από το εξωιδρυματικό επίδομα διακόπτεται το απολύτου αναπηρίας και χορηγείται το εξωιδρυματικό.

Σε περίπτωση που το απολύτου αναπηρίας είναι ίσο με το εξωιδρυματικό δεν δικαιούται εξωιδρυματικό επίδομα. Η καταβολή του επιδόματος αναστέλλεται σε όλες τις περιπτώσεις όταν υπάρχει νοσηλεία, με δαπάνες του Φορέα, σε ιδρύματα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι του Κλάδου και του ΟΓΑ, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, δικαιούνται μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις: Κριθούν από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή, ότι:

 • Πάσχουν από παραπληγία ή τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω έστω και προσωρινά.
 • Πάσχουν από μυασθένεια-μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Έχουν ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Έχουν φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση των ακρωτηριασμών κατά τα δύο άκρα.
 • Πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία - τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Πάσχουν από το σύνδρομο κλάματος γαλής.
 • Πάσχουν από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Πάσχουν από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους.
 • Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, όλο το δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία που έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67% από τις ανωτέρω παθήσεις σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ ή ήταν συνταξιούχοι του Κλάδου ή του ΟΓΑ, όταν έπαθαν την αναπηρία τους αυτή. Για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι έγιναν ανάπηροι από εργατικό ατύχημα, αρκεί απασχόληση και υπαγωγή στην ασφάλιση μιας μόνο ημέρας.
 • Δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη, εκτός του ΟΓΑ, πηγή (εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται ανωτέρω για τις συντάξεις γήρατος-αναπηρίας) ή παρόμοιο επίδομα ή προσαύξηση της σύνταξής τους λόγω απόλυτης αναπηρίας ή παραπληγίας από οποιαδήποτε πηγή, στην οποία περιλαμβάνεται και ο ΟΓΑ.
 • Δεν περιθάλπονται σε άσυλο ανιάτων ή ίδρυμα ασυλικού ή προνοιακού χαρακτήρα ή δεν νοσηλεύονται σε ψυχιατρείο, με δαπάνες του ΟΓΑ ή του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
 
Τα μέλη της οικογένειας των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Κλάδου και του ΟΓΑ, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, έχουν δικαίωμα για τη χορήγηση μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγίας- τετραπληγίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις με στοιχεία α, γ και δ και το πρόσωπο, από το οποίο έλκουν το δικαίωμά τους, ήταν είτε συνταξιούχος του Κλάδου ή του ΟΓΑ, είτε επιδοματούχος λόγω παραπληγίας - τετραπληγίας κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή κατά την ημέρα του θανάτου είτε ασφαλισμένος του ΟΓΑ ολόκληρο το δωδεκάμηνο προ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση του επιδόματος ή προ του θανάτου του.
 
 
Επίδομα αεροθεραπείας
 
Για το 2012 το επίδομα αεροθεραπείας καταβάλλεται στους ασφαλισμένους (30 μέρες άδεια με αποδοχές) ή συνταξιούχους λόγω γήρατος και αναπηρίας (εξαιρείται το δημόσιο) που πάσχουν από:

 • α. από φυματίωση.
 • β. από καρκίνο των πνευμόνων ή πνευμονοκονίαση.
 • γ. από νεφρική ανεπάρκεια ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.
 • δ. από πνευμονοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 80 % στην πνευμονική νόσο και
 • ε. όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση πνευμόνων καρδιάς και ήπατος.

Οι δικαιούχοι ασφ/νοι και συντ/χοι που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού, πνευμόνων, καρδιάς και ήπατος δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας εφ' όρου ζωής. Το ποσό του επιδόματος αεροθεραπείας κάθε χρόνο καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση τω υπουργείων οικονομίας και οικονομικών - απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας. Ειδικά για το 2007 το επίδομα αεροθεραπείας καθορίστηκε στα 238 €. Το ποσό του επιδομα αεροθεραπείας αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο.
Η καταβολή του επιδόματος αεροθεραπείας θα αρχίσει από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα διαρκέσει μέχρι 6 μήνες. 

Προϋποθέσεις
 
 • α. οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος, που πάσχουν από τις προαναφερόμενες ασθένειες, εκτός από την περίπτωση δ, να έχουν ποσοστό αναπηρίας άνω του 33%.
 • β. Οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που χορηγούν επιδόματα ασθένειας, να επιδοτούνται λόγω ασθένειας για τις παραπάνω παθήσεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/6/2007 μέχρι 31/8/2007, έστω και κατά το τμήμα του διαστήματος αυτού.
 • γ. Οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι ασφαλιστικών οργανισμών που δεν καταβάλλουν επιδόματα ασθενείας, να προσκομίζουν γνωμάτευση γιατρού νοσοκομείου ή κλινικής, σχετικής με την πάθηση ειδικότητας, με την οποία θα πιστοποιείται η πάθηση και η συνέχιση της θεραπείας για την αποκατάσταση της υγείας τους κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
 • δ. Σε περίπτωση που, από τις καταστατικές διατάξεις κάποιου ασφαλιστικού οργανισμού, προβλέπεται η χορήγηση επιδόματος αεροθεραπείας, ποσού μεγαλύτερου από αυτό που ορίζεται με την παρούσα απόφαση, μπορεί να καταβάλλεται και μέχρι το διπλάσιο από το ανωτέρω οριζόμενο ποσό, εφόσον η οικονομική κατάσταση του οικείου οργανισμού το επιτρέπει.

Δικαιούνται επίσης επιδόματος αεροθεραπείας :

 1. Τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται συγχρόνως από το Δημόσιο και οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, δικαιούνται του επιδόματος αεροθεραπείας μόνο από τον ασφαλιστικό οργανισμό.
 2. Το επίδομα αεροθεραπείας. δικαιούνται και οι συνταξιούχοι που η έναρξη συνταξιοδότησής τους ανατρέχει στο χρονικό διάστημα πριν από την 31/8/2007, η καταβολή του οποίου θα γίνει μέσα σε τριάντα (30). ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης συνταξιοδότησης. 

Δεν δικαιούνται επιδόματος αεροθεραπείας: όσοι παίρνουν το επίδομα αυτό από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Όσοι νοσηλεύονται, εφόσον οι δαπάνες της νοσηλείας τους καταβάλλονται από το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ή άλλο ασφαλ/κό οργανισμό αρμοδιότητας Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ή παρέχονται σε αυτού έξοδα ενοικίων ή γενικά έξοδα θερινής διαμονής, εφόσον το χρονικό διάστημα, για το οποίο καταβάλλονται οι ανωτέρω παροχές, αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο τμήμα του χρονικού διαστήματος, που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ.2β της απόφασης αυτής. 
 
 
Επίδομα «οίκοι νοσηλείας»
 
Το συγκεκριμένο επίδομα δικαιούνται όλοι οι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ. Απαραίτητη προϋπόθεση η απόφαση ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.. 
 
 
Επίδομα στεγαστικής συνδρομής - επιδότηση ενοικίου
 
Το συγκεκριμένο επίδομα δίδεται μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και επιπλέον τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Οικονομικά αδύναμα άτομα ή ζευγάρια που ζουν μόνα τους.
 • Οι ανασφάλιστοι υπερήλικες του ΟΓΑ.
 • Όσοι δεν έχουν άλλο εισόδημα που να προέρχεται από σύνταξη ή εργασία ή από άλλη πηγή (εκτός από την σύνταξη του ΟΓΑ και το Επίδομα Βαριάς Αναπηρίας).
 • Να υπάρχει μισθωτήριο συμφωνητικό μεταξύ ηλικιωμένου και ιδιοκτήτη, θεωρημένο από την εφορία.
 
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο αρμόδιο γραφείο της Πρόνοιας ενώ απαραίτητη είναι η σύνταξη κοινωνικής έκθεσης από Κοινωνικό Λειτουργό της Πρόνοιας.
 
 
Επίδομα Παιδικής Προστασίας

 
Το επίδομα παιδικής προστασίας το δικαιούνται οι γονείς που τα παιδιά τους είναι μικρότερα από 16 ετών και χορηγείται σε παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών (απουσία πατέρα). Βασική προϋπόθεση είναι η οικονομική κατάσταση. Το συγκεκριμένο επίδομα μπορούν να το λάβουν και οι μετανάστες με άδεια παραμονής, αλλά και οι πολιτικοί πρόσφυγες που έχουν πάρει άσυλο:

 • παιδιά που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους και δεν αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα,
 • παιδιά που γεννήθηκαν εκτός γάμου και αναγνωρίστηκαν από τον πατέρα,
 • παιδιά που ο πατέρας δεν είναι εν ζωή,
 • παιδιά που ο πατέρας έχει εγκαταλείψει την οικογένεια,
 • παιδιά που ο πατέρας έχει αναγνωρισμένο ποσοστό αναπηρίας 67%,
 • παιδιά που ο πατέρας υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία,
 • παιδιά που ο πατέρας εκτίει ποινή φυλάκισης,
 • παιδιά που οι γονείς τους είναι σε διάσταση.

Επίδομα έκτατης οικονομικής ενίσχυσης
 
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση δίδεται από την Δ/νση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας όπου ανήκετε μία φορά το χρόνο και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως όταν συντρέχουν λόγοι υγείας σε συνδυασμό με κακή οικονομική κατάσταση και έλλειψη σταθερού εισοδήματος αλλά και διαφόρων άλλων κοινωνικών παραγόντων. Μαζί με την αίτηση στα κατά τόπους γραφεία της Πρόνοιας απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό και η σύνταξη κοινωνικής έκθεσης.
 
Δικαιολογητικά

 • Φωτοτυπία ταυτότητας.
 • Πιστοποιητικό - γνωμάτευση γιατρού / ποσοστό αναπηρίας.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους ή βεβαίωση θεωρημένη από εφορία μηδενικής δήλωσης.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση όπου δηλώνεται η παρούσα οικονομική - οικογενειακή κατάσταση σε συνδυασμό με το γεγονός της διατάραξης της υγείας (τη συμπληρώνετε με τη βοήθεια της Κοινωνικού Λειτουργού στη Πρόνοια).

BeStrong.org.gr - 27.03.14

antalya escort beylikdüzü escort instagram takipçi satın al avcılar escort beylikdüzü escort bostancı escort elitbahis betgram betgram betgram metroslot PDKS sekabet giris