Η Οργάνωση
Ποιοί είμαστε
Οικονομικοί πόροι

Οικονομικοί Πόροι

 • Εισφορές των εταίρων της.
 • Δωρεές τρίτων ή των Εταίρων της.
 • Χορηγίες.
 • Κληρονομιές.
 • Κληροδοσίες.
 • Έσοδα από διάφορες δημόσιες ή μη εκδηλώσεις και δραστηριότητες.
 • Έσοδα από την διάθεση εντύπων, περιοδικών, βιβλίων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Νόμιμες επιχορηγήσεις από τους διαφόρους Οργανισμούς και Ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής.
 • Κρατικές επιχορηγήσεις από τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και διεθνών ενώσεων.
 • Έσοδα από την μεταπώληση διαφόρων προϊόντων.
 • Έσοδα από μεταπώληση προϊόντων που η ίδια δημιουργεί και παράγει.
 • Έσοδα από τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που είναι διαθέσιμα από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, που παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας.
 • Οποιοδήποτε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία.

BeStrong.org.gr - 12.11.19